In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

1.   Algemene informatie

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

2.   Wie zijn we?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst en de leveringen op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

  • Titus & Co BVBA met als handelsnaam brander
  • 1500 HALLE aan de Grote Markt 20
  • [email protected].

3.   Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als webshop voor onder meer koffieproducten. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

  • Het leveren van uw bestelling: hiervoor hebben we je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Hiermee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling.
  • Uw account: in uw account, als u deze aanmaakt, slaan wij volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailsadres, betaalgegevens en uw bestellingen en favorieten. Wij doen dit zodat u niet telkens deze gegevens opnieuw dient in te geven, dit bespaart heel wat tijd en zo kan u uw favoriete producten sneller terug vinden.
  • Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze acties, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link in de nieuwsbrief.   

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

  • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
  • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
  • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende en uitdrukkelijke toestemming.

4.   Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

5.   Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres [email protected]

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres [email protected]

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres [email protected]

6.   Cookies

Opdat de gebruiker van https://www.brandercoffee.be van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt https://www.brandercoffee.be gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https://www.brandercoffee.be worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van https://www.brandercoffee.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https://www.brandercoffee.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.