English version underneath

In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.


1. Algemene informatie

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0


2. Wie zijn we?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst en de leveringen op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

Titus & Co BVBA met als handelsnaam brander
Grote Markt 19, 1500 Halle, België
e-mail: info@brandercoffee.be

3. Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als webshop voor onder meer koffieproducten. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;

 • Het leveren van uw bestelling: hiervoor hebben we uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Hiermee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over de bestelling.
 • Uw account: in uw account, als u deze aanmaakt, slaan wij volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en uw bestellingen en favorieten. Wij doen dit zodat u niet telkens deze gegevens opnieuw dient in te geven, dit bespaart heel wat tijd en zo kan u uw favoriete producten sneller terug vinden.
 • Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze acties, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link in de nieuwsbrief.   

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
 • omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende en uitdrukkelijke toestemming.

4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 
5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres info@brandercoffee.be.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres webshop@brandercoffee.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres webshop@brandercoffee.be.

 
6. Cookies

Opdat de gebruiker van https://www.brandercoffee.be van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt https://www.brandercoffee.be gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https://www.brandercoffee.be worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van https://www.brandercoffee.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https://www.brandercoffee.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.

 

 

ENGLISH VERSION

In case of discrepancies between different versions of the terms and conditions, the version in Dutch shall prevail.

The following privacy policy clearly and transparently describes how we use and process your (personal) data. Should you have any further questions regarding your data and privacy, you can always contact us using the details below.

 

1. General information

We collect and process your (personal) data within the scope of our activities. We act in accordance with the " Law of 08.12.1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data" and in accordance with the "General Data Protection Regulation", which applies to the entire European Union from 25 May 2018.

For more information regarding the Privacy Act, please click on the following link;
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

For further information regarding your rights under the "General Data Protection Regulation", please click on the link below;
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

2. Who are we?

We collect and process your data to enable efficient performance of the contract and deliveries. We are therefore a data controller within the meaning of the "General Data Protection Regulation" . We can be contacted by post or e-mail using the following coordinates:

Titus & Co BVBA with trade name BRANDER
Grote Markt 19, 1500 Halle, Belgium
e-mail: info@brandercoffee.be

3. Your data and its processing

We process personal data in the context of our activities and services as a webshop for, inter alia, coffee products. Specifically, we collect and process data for the following purposes;

 • Delivering your order: for this we need your name, e-mail address, address and telephone number. This allows us to deliver your order and keep you informed about your order.
 • Your account: in your account, if you create one, we store the following information: your name, address(es), phone number, e-mail address, payment details and your orders and favourites. We do this so you don't have to re-enter these details every time, which saves a lot of time and makes it easier to find your favourite products.
 • Newsletters: you can subscribe to our newsletters. This will keep you informed of all our actions, promotions and news. If you no longer wish to receive the newsletter, you can always unsubscribe from this letter. To do so, we always provide a link in the newsletter.

We only collect and process your data if there is a legal basis for doing so. Specifically, we use your data

 • because it is necessary for the best possible performance of the agreement;
 • because you expressly granted your consent to us;
 • because we are legally obliged to do so.

No special categories of personal data are retained without additional and explicit consent.

4. Transfer, retention period and confidentiality

In some cases, we are required to pass on your data to third parties who will process your data on our behalf. These processors are selected by us with the utmost care so that they can provide all the necessary guarantees to ensure the security and confidentiality of the processing of your data.

Under no circumstances will the data provided be transferred to third parties outside the European Union. They will be kept by us for the period necessary to guarantee a correct service. The specific retention periods depend on the processing activity.

We will treat the data provided with the utmost care and confidentiality in accordance with the legislation and regulation in force. We can guarantee that we take the necessary security measures to prevent 'data breaches' and ensure secure processing of personal data.

5. Access, correction, deletion, opposition, complaints

You may access, correct, amend and delete your personal data free of charge by requesting this from us by e-mail. This can be done by sending an e-mail to us at info@brandercoffee.be.

You can also oppose and object to the processing of data by us. This can be done by sending an e-mail to us at the address webshop@brandercoffee.be.

Complaints regarding the collection and processing of data by us can be directed to the address webshop@brandercoffee.be.

6. Cookies

So that the user of https://www.brandercoffee.be can enjoy a correct, fast, efficient surfing experience, https://www.brandercoffee.be uses cookies.

Cookies collect and store certain information to enable a correct, fast, efficient surfing experience for the user of the website. Cookies from https://www.brandercoffee.be are used correctly. They cannot collect personal information and are safe for your computer, smartphone or tablet.

Most cookies from https://www.brandercoffee.be are deleted when the browser is closed. However, there are some cookies that are stored for a certain period of time. However, you can always opt to delete them yourself at any time via your browser.

Cookies can always be deleted or deactivated by the user - via the browser settings. Explanations on how to adjust the relevant settings can be found under the "help function" in your browser.

Warning: the website https://www.brandercoffee.be does not work optimally if you disable cookies.