Algemene voorwaarden (English text underneath)

1. Aanvaarding en toepassing

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan door Titus & Co BV, hierna BRANDER, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

1.2. De maatschappelijke zetel van BRANDER, Titus & Co BV, is gelegen 1540 HERFELINGEN, Hondsbergstraat 1 en zij is gekend onder het ondernemingsnummer BE 0656.566.967. Het algemeen e-mail adres is info@brandercoffee.be.

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met BRANDER. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. Wanneer een aanbieding van BRANDER wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

2. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie

2.1 BRANDER geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen en video’s die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die BRANDER mocht ontvangen van de respectievelijke fabrikant of leverancier. Een foute omschrijving verbindt BRANDER niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of  een schadevergoeding.

2.2 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt BRANDER  zich er toe de klant per e-mail te verwittigen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.4 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op onze website. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe BRANDER te contacteren.

2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met BRANDER op het e-mail adres  info@brandercoffee.be. De betaling zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door BRANDER.  In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW. 

3.2 De klant dient in te staan voor de verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling en zal worden weergegeven bij de betaling.

3.3 Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden.

3.4 BRANDER houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

3.5 Prijzen welke door BRANDER in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

4. Betaling

4.1 De klant dient onmiddellijk na  het plaatsen van de bestelling online over te gaan tot betaling. De klant kan betalen door middel van onder andere Bancontact, Mastercard, Visa, Amex en via het beveiligde systeem ‘Paypal’. Informatie met betrekking tot het betalingssysteem ‘Paypal’ kan teruggevonden worden op de website https://www.paypal.com.

4.2 BRANDER behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

4.3 Ten aanzien van ondernemingen zijn facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

5. Levering

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor BRANDER. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

5.2 BRANDER levert haar producten  uitsluitend in de Europese Unie

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

5.4 Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij BRANDER tot de verzending van de goederen naar de klant.

6. Herroepingsrecht

6.1 De consument kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel  VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan BRANDER op het e-mail adres info@brandercoffee.be.

6.2 De consument dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van BRANDER. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

6.4 BRANDER verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

7. Klachten

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden naar het adres van de maatschappelijke zetel. 

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is BRANDER niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

9.Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten, … blijven ten allen tijde eigendom van BRANDER. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van BRANDER.

9.2 Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. De geleverde artikelen blijven aldus, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BRANDER. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van BRANDER. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

10. Geoorloofd gebruik en vrijwaring

10.1 De klant dient de aangeboden producten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze producten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van BRANDER of derden. De klant zal hierbij rekening houden met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van BRANDER. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

10.2 De klant zal BRANDER vrijwaren tegen alle kosten, vordering, schadevergoedingen, uitgaven, procedurekosten, etc… van derden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en het geoorloofd gebruikt van BRANDER haar geleverde producten.

11. Varia

11.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met BRANDER voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BRANDER.

11.2 Indien een bepaling van een met BRANDER gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

12. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

12.1 BRANDER kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover BRANDER als eisende partij optreedt zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement Halle Gent bevoegd.

12.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

TERMS & CONDITIONS

In case of discrepancies between different versions of the terms and conditions, the version in Dutch shall prevail.

1. Acceptance and application

1.1. Unless expressly agreed otherwise in writing, all agreements, quotations, offers, orders and all resulting deliveries and sales entered into by Titus & Co BV, hereinafter referred to as BRANDER, shall be governed by the terms and conditions stated below. 

1.2. The registered office of BRANDER, Titus & Co BV, is located at 1540 HERFELINGEN, Hondsbergstraat 1 and is known under company number BE 0656.566.967. Its general e-mail address is info@brandercoffee.be. 

1.3. These terms and conditions are accepted by the customer by the mere fact of negotiating or concluding an agreement with BRANDER. The customer acknowledges having taken cognisance of these terms and conditions in all its written and printed provisions. He or she acknowledges that these terms and conditions constitute the integral text of the agreement reached between the parties, superseding and annulling all previous oral or written proposals or agreements, as well as any other communication hitherto made between the parties.

1.4. Nullity of one or more clauses of these general terms and conditions, shall not affect the applicability of all other clauses. 

1.5. Unless expressly agreed otherwise in writing, the general terms and conditions below take precedence over the general terms and conditions appearing on our co-contractor's documents and the latter are to be considered non-existent. If an offer of BRANDER is accepted by the customer, a complete and legally valid contract shall be deemed to have been concluded.

2. Purchases, availability, product information and cancellation

2.1 BRANDER provides a complete and truthful description of the items offered on its website. The images and videos displayed are for illustrative purposes only. The description is based on information that BRANDER received from the respective manufacturer or supplier. An incorrect description does not bind BRANDER and cannot lead to a possible dissolution of the agreement or compensation for damages. 

2.2 In case the ordered article is no longer in stock BRANDER undertakes to notify the customer by e-mail after receiving the order.

2.3 If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this shall be expressly stated in the offer. 

2.4 The purchase agreement is deemed to have been concluded from the moment of the final placement of the order on our website. The customer will receive a confirmation e-mail of this order. If the customer does not receive a confirmation e-mail within two days of placing the order, the customer undertakes to contact BRANDER.

2.6 The order can be cancelled free of charge prior to shipment of the order. To do so, the customer must contact BRANDER by e-mail at the e-mail address info@brandercoffee.be. The payment will be refunded by BRANDER within 7 days. In case the shipment has already been sent, the order can no longer be cancelled free of charge.

3. Prices and shipping costs

3.1 All prices are displayed with the articles in the currency of Euro and include VAT.

3.2 The customer is responsible for the shipping costs. The shipping costs are calculated on the total order and will be displayed at the time of payment.

3.3 In case of incorrect data provided by the customer, a new shipping cost will be charged.

3.4 BRANDER reserves the right to change the prices unilaterally on its website.

3.5 Prices communicated by BRANDER in connection with offers are always without obligation, unless explicitly stated to be final. The final prices stated in offers are only valid for 15 days. All prices are exclusive of VAT.

4. Payment

4.1 The customer must make payment immediately after placing the order online. The customer can pay by means of Bancontact, Mastercard, Visa, Amex and via the secure system 'Paypal', among others. Information regarding the payment system 'Paypal' can be found on the website https://www.paypal.com.

4.2 BRANDER reserves the right to suspend its services and unilaterally terminate the agreement in the event of non-payment and cannot be held liable for any damages whatsoever.

4.3 With regard to companies, invoices are payable within 15 days of the invoice date. If the invoice has not been paid on the due date, a contractual interest of 1% per month shall be payable by operation of law and without any notice of default, each month commenced counting for a full month. In case of late payment, a fixed compensation of 15% on the outstanding invoice amount, with a minimum of EUR 50 and a maximum of EUR 2,500, shall also be due ipso jure and without any notice of default. 

5. Delivery

5.1 The customer must correctly enter the address of delivery when placing the order and is solely responsible for this. Delivery will be made to the aforementioned address within 5 working days of receipt of payment. This deadline is purely indicative and in no way binding on BRANDER. Delays in delivery cannot under any circumstances give right to cancellation of an order or compensation for damages.

5.2 BRANDER delivers its products exclusively within the European Union

5.3 If the delivery is delayed, or in case an order cannot/can only be partially fulfilled, the client will be notified by e-mail at the latest 10 working days after he/she placed the order.

5.4 The risk of damage or loss of items rests with BRANDER until the goods are shipped to the customer.

6. Right of withdrawal

6.1 The consumer may revoke the purchase of an item free of charge within a period of 14 days from the moment of delivery in accordance with Article VI.47 of the Economic Law Code. The revocation must be notified by e-mail to BRANDER at the e-mail address info@brandercoffee.be.

6.2 The consumer shall return the items, in their original condition and packaging, to the registered office of BRANDER no later than 14 days after the notification of revocation. In doing so, the customer must bear the return costs himself.

6.3 The risk and the burden of proof regarding the correct exercise of the right of withdrawal lie with the consumer.

6.4 BRANDER undertakes to refund the items within 7 working days of receiving the items in their original condition and packaging.

7. Complaints

7.1 Complaints regarding the delivery of items/invoices must be sent by registered mail to the address of the registered office within 8 days of receipt of the items/invoices.

8. Force majeure

8.1 In case of force majeure, BRANDER is not obliged to fulfil its obligations towards the customer, at least they are suspended for the duration of the force majeure.

8.2 Force majeure includes (but is not limited to) any circumstance independent of its will, as a result of which the fulfilment of its obligations towards the customer is prevented in full/partially.

9. Ownership and intellectual property rights

9.1 All products, labels, videos, images, website pages, designs, studies, intellectual property rights, etc. remain the property of BRANDER at all times. Under no circumstances may they be used, communicated or copied, even partially, without BRANDER's permission.

9.2 Transfer of ownership regarding delivered goods shall only and exclusively take place upon full payment of both the principal sum and the due interest, damages and costs. The delivered items thus remain, contrary to article 1583 of the Civil Code, the exclusive property of BRANDER until complete payment by the customer. Until such time, the customer is prohibited from pledging the goods, or restricting or nullifying their free disposal by any type of security provided to the detriment of BRANDER. However, the client is obliged to insure and keep the goods against any risk as from delivery.

10. Permitted use and warranty

10.1 The customer must use the offered products with due diligence. The customer may in no way use products to commit infringements, cause damage or nuisance to BRANDER or third parties. In doing so, the customer shall take into account the specifications, the statements displayed on the packaging of products, the documentation and the instructions of BRANDER. Nor shall the customer's activities give rise to this.

10.2 The customer shall indemnify BRANDER against all costs, claims, damages, expenses, procedural costs, etc... of third parties related to the execution of this agreement and the permissible use of BRANDER its supplied products.

11. Varia

11.1 The rights and obligations arising for the customer from the agreements concluded with BRANDER shall not be transferable to third parties, neither in part nor in full, without the prior and written consent of BRANDER.

11.2 Should any provision of an agreement concluded with BRANDER or its application become or be unenforceable for any party or circumstance, at any level, this shall not affect the rest of the agreement.

12. Applicable law and exclusive jurisdiction

12.1 BRANDER may only be sued in the courts of the jurisdiction where its registered office is located. Insofar as BRANDER acts as plaintiff, only the courts of the district of Halle Ghent are competent.

12.2 Only Belgian law shall apply.